Kaligtasan-oras mo nang kumaliwa : Vision Zero SF

May ilang sitwasyon sa pagmamaneho na nagdudulot ng stress o pagkaligalig kaysa sa iba pang sitwasyon. Pagpunta sa freeway. Pahilerang pagpaparada. O ang kinatatakutang pagkaliwa. Sa mga lungsod na tulad ng SF, kung saan napakaraming sasakyan, posibleng totoong hamon ang pagkaliwa. Posible ring lubhang mapanganib ang mga ito—lalo na sa mga tao na tumatawid sa kalye habang kumakaliwa ang mga sasakyan.

40% ng mga pagkamatay dahil sa pagkabundol ng sasakyan sa SF noong 2019 ay kinasangkutan ng mga nagmamanehong kumakaliwa at hindi nakita ang tao na nasa tawiran hanggang sa maging huli na ang lahat.

Gawing maganda at pa-kuwadrado ang inyong mga pagkaliwa.

Kung iiwasan ang tamang gawain, posibleng mapunta kayo sa harap mismo (o mabundol) ang sinumang nasa tawiran. Kailangang gumawa ang inyong kotse ng katumbas ng anggulong 90-degree kapag kumaliwa kayo.

Bagalan ang takbo.

Nakamamatay ang mabilis na pagmamamaneho. Ang ligtas na bilis para sa lahat ng pagkaliwa o pagkanan ay 5 milya kada oras.

Manatiling tinitingnan o sinusulyapan ang mga tawiran.

Tumatawid ang mga tao sa lahat ng direksiyon. Palaging maging alerto at handang pagbigyan ang sinumang naglalakad, nakasakay, o sa tawiran—kasama na ang mga bata, matatanda, nagbibisikleta, may kapansanan, at iba pa.

Huwag “magpilit maunahan ang ilaw o ang paparating na sasakyan.”

May ilang nagmamaneho na sinusubukang maunahan ang pulang ilaw o ang paparating na sasakyan, at dahil dito, masyadong mabilis silang kumakaliwa—at pagkatapos, wala na silang oras na makita pa ang sinumang nasa ikalawang tawiran o huminto. Huwag kumaliwa para lamang madisgrasya: Magsimula lamang ng pagkaliwa kung mayroon kayong sapat na panahon para ligtas na makompleto ito nang hindi isinasapanganib ang papalapit na sasakyan at tao, kasama na ang nagbibisikleta.

Ginagawang mas ligtas ng mga pagkaliwang ligtas ang paglalakad, pagbibisikleta, pamamasyal, at paggulong ng lahat sa iba’t ibang bahagi ng SF, at ginagawa ring mas madali para sa inyo na lumabas sa inyong kotse at sumubok ng pagbibiyahe sa pamamagitan ng bagong paraan.

anatomy of a left turn

Mga proyekto para sa pagpapakalma ng trapikong dulot ng pagkaliwa

Sa SFMTA, masipag kaming nagtatrabaho upang matulungan ang mga nagmamaneho na gumawa ng pagkaliwa sa tamang paraan. Naglagay na kami ng Left Turn Guide Bumps (Mga Umbok sa Kalye para Gabayan ang Pagkaliwa) sa nakatalagang mga interseksiyon sa kabuuan ng Lungsod, kung saan nakapinta ang mga sonang pangkaligtasan at mayroong bumps o umbok, upang mapaalalahanan ang mga nagmamaneho na bagalan ang takbo at gumawa ng mas pa-kuwadradong pagkaliwa. Susubukan namin kung paanong mas magagawang mas ligtas ng mga hakbang na ito ang pagkaliwa, nang may pangmatagalang layunin na maglagay ng pagpapakalmang mga proyekto sa iba pang interseksiyon kung saan pinakakailangan ang mga ito.

Guide Bumps o mga Gabay na Balakid para sa Pagkaliwa

Naka-install ang:

 • 10th Street and Folsom
 • Broadway and Montgomery
 • Gough and Sacramento
 • Ellis and Leavenworth
 • Leavenworth and Sutter
 • Lincoln and 17th Avenue
 • Lincoln and 18th Avenue

Makatutulong ang mga proyektong ito upang matiyak na mas magiging ligtas ang pinakamapanganib na mga interseksiyon ng SF para sa mga tao na tumatawid sa kalye. Saan man kayo nagmamaneho, mahalagang manatili kayong alerto sa inyong kapaligiran, napababagal ang takbo, at kumakaliwa sa tamang paraan.

Kapag ginagawa nating lahat ang ating bahagi, ginagawa nating mas ligtas ang kalye para sa lahat, at lumilikha ng mga oportunidad para sa mga tao na huwag nang gamitin ang kanilang mga kotse at tahakin ang landas tungo sa mga bagong paraan ng pagbibiyahe.

Gaya nga nang sabi nila— kumaliwa nang tama, laksa-laksang biyaya!

Kaligtasan-oras mo nang kumaliwa.

start 1
end 1
kids activity book

Kaligtasan-oras mo nang kumaliwa : Vision Zero SF

May ilang sitwasyon sa pagmamaneho na nagdudulot ng stress o pagkaligalig kaysa sa iba pang sitwasyon. Pagpunta sa freeway. Pahilerang pagpaparada. O ang kinatatakutang pagkaliwa. Sa mga lungsod na tulad ng SF, kung saan napakaraming sasakyan, posibleng totoong hamon ang pagkaliwa. Posible ring lubhang mapanganib ang mga ito—lalo na sa mga tao na tumatawid sa kalye habang kumakaliwa ang mga sasakyan.

40% ng mga pagkamatay dahil sa pagkabundol ng sasakyan sa SF noong 2019 ay kinasangkutan ng mga nagmamanehong kumakaliwa at hindi nakita ang tao na nasa tawiran hanggang sa maging huli na ang lahat.

Gawing maganda at pa-kuwadrado ang inyong mga pagkaliwa.

Kung iiwasan ang tamang gawain, posibleng mapunta kayo sa harap mismo (o mabundol) ang sinumang nasa tawiran. Kailangang gumawa ang inyong kotse ng katumbas ng anggulong 90-degree kapag kumaliwa kayo.

Bagalan ang takbo.

Nakamamatay ang mabilis na pagmamamaneho. Ang ligtas na bilis para sa lahat ng pagkaliwa o pagkanan ay 5 milya kada oras.

Manatiling tinitingnan o sinusulyapan ang mga tawiran.

Tumatawid ang mga tao sa lahat ng direksiyon. Palaging maging alerto at handang pagbigyan ang sinumang naglalakad, nakasakay, o sa tawiran—kasama na ang mga bata, matatanda, nagbibisikleta, may kapansanan, at iba pa.

Huwag “magpilit maunahan ang ilaw o ang paparating na sasakyan.”

May ilang nagmamaneho na sinusubukang maunahan ang pulang ilaw o ang paparating na sasakyan, at dahil dito, masyadong mabilis silang kumakaliwa—at pagkatapos, wala na silang oras na makita pa ang sinumang nasa ikalawang tawiran o huminto. Huwag kumaliwa para lamang madisgrasya: Magsimula lamang ng pagkaliwa kung mayroon kayong sapat na panahon para ligtas na makompleto ito nang hindi isinasapanganib ang papalapit na sasakyan at tao, kasama na ang nagbibisikleta.

Ginagawang mas ligtas ng mga pagkaliwang ligtas ang paglalakad, pagbibisikleta, pamamasyal, at paggulong ng lahat sa iba’t ibang bahagi ng SF, at ginagawa ring mas madali para sa inyo na lumabas sa inyong kotse at sumubok ng pagbibiyahe sa pamamagitan ng bagong paraan.

anatomy of a left turn

Mga proyekto para sa pagpapakalma ng trapikong dulot ng pagkaliwa

Sa SFMTA, masipag kaming nagtatrabaho upang matulungan ang mga nagmamaneho na gumawa ng pagkaliwa sa tamang paraan. Naglagay na kami ng Left Turn Guide Bumps (Mga Umbok sa Kalye para Gabayan ang Pagkaliwa) sa nakatalagang mga interseksiyon sa kabuuan ng Lungsod, kung saan nakapinta ang mga sonang pangkaligtasan at mayroong bumps o umbok, upang mapaalalahanan ang mga nagmamaneho na bagalan ang takbo at gumawa ng mas pa-kuwadradong pagkaliwa. Susubukan namin kung paanong mas magagawang mas ligtas ng mga hakbang na ito ang pagkaliwa, nang may pangmatagalang layunin na maglagay ng pagpapakalmang mga proyekto sa iba pang interseksiyon kung saan pinakakailangan ang mga ito.

Guide Bumps o mga Gabay na Balakid para sa Pagkaliwa

Naka-install ang:

 • 10th Street and Folsom
 • Broadway and Montgomery
 • Gough and Sacramento
 • Ellis and Leavenworth
 • Leavenworth and Sutter
 • Lincoln and 17th Avenue
 • Lincoln and 18th Avenue

Makatutulong ang mga proyektong ito upang matiyak na mas magiging ligtas ang pinakamapanganib na mga interseksiyon ng SF para sa mga tao na tumatawid sa kalye. Saan man kayo nagmamaneho, mahalagang manatili kayong alerto sa inyong kapaligiran, napababagal ang takbo, at kumakaliwa sa tamang paraan.

Kapag ginagawa nating lahat ang ating bahagi, ginagawa nating mas ligtas ang kalye para sa lahat, at lumilikha ng mga oportunidad para sa mga tao na huwag nang gamitin ang kanilang mga kotse at tahakin ang landas tungo sa mga bagong paraan ng pagbibiyahe.

Gaya nga nang sabi nila— kumaliwa nang tama, laksa-laksang biyaya!

Kaligtasan-oras mo nang kumaliwa.